تحلیل کنش‌های ارتباطی و مدیریت تأثیر در گروه‌های تلگرام

سیده زهرا اجاق؛ سید رسول میرزایی موسوی

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1395، ، صفحه 75-100

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2016.7035

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور مطالعه کنش‌های ارتباطی اعضاء در گروه‌های مجازی تلگرام ازنظر نحوه مدیریت تأثیر با استفاده از عملکرد چهره خود انجام‌شده است. برای این منظور از ترکیب نظری کنش ارتباطی هابرماس و مدیریت تأثیر یا کنش نمایشی گافمن استفاده شده است. با توجه به ویژگی نوشتاری خاص پیام‌ها در تلگرام، رویکرد روش مورد استفاده تحلیل سبک زبانی ...  بیشتر