ظرفیت ها و چالش های شبکه های اجتماعی مجازی برای جامعه مدنی ایران

یوسف خجیر؛ هادی خانیکی

دوره 5، شماره 17 ، خرداد 1398، ، صفحه 35-69

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2019.37923.638

چکیده
  این مقاله به شناسایی ظرفیت‌ها و چالش‌های شبکه‌های اجتماعی مجازی در توسعه جامعه مدنی ایران و نگرش کنشگران مدنی شهر تهران در مورد آنها پرداخته است. این پژوهش از نوع آمیخته و روش آن مصاحبه عمیق و پیمایش بوده است. جامعه آماری در بخش کیفی صاحب‌نظران دانشگاهی و فعالان مدنی و حزبی که از بین آنها 27 نفر با نمونه‌گیری هدفمند و در بخش کمی کنشگران ...  بیشتر