تاثیر برنامه آموزش سواد رسانه‌ای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان آگاهی دانش‌آموزان

لیلا نیازی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ خدیجه علی آبادی

دوره 2، شماره 7 ، آبان 1395، ، صفحه 119-156

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2017.18039.147

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور بررسی تأثیر دوره آموزش سواد رسانه‌ای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان آگاهی دانش‌آموزان دوره دوم مقطع ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ صورت پذیرفته است. روش تحقیق از نوع شبه آزمایشی و جامعه آماری شامل تمام دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی شهر تهران بود، که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند ۴۰ ...  بیشتر