ارائه الگوی رفتار اشتراک دانش متخصصان ایرانی در فضای مجازی

علی انتظاری؛ مقصود امیری؛ نجمه سادات مرتجی

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1395، ، صفحه 168-206

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2017.7008

چکیده
  این مقاله تلاش کرده است الگوی رفتار اشتراک دانش متخصصان ایرانی را در فضای مجازی موردمطالعه قرار دهد. بدین منظوراز مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند، روش دلفی و پرسشنامه الکترونیک به‌عنوان ابزار تحقیق در دو مرحله کیفی و کمی استفاده‌ شده است. به‌منظور تأمین اهداف تحقیق، مصاحبه با خبرگان مسلط بر موضوع تا تحقّق "کفایت نظری" ادامه یافته است. ...  بیشتر