نقش سواد رسانه ای والدین و هویت اجتماعی بر مصرف رسانه ای دانش آموزان

جعفر بهادری خسروشاهی؛ عیسی برقی

دوره 4، شماره 14 ، مرداد 1397، ، صفحه 290-316

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2018.20409.187

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سواد رسانه‌ای والدین و هویت اجتماعی بر مصرف رسانه‌ای دانش‌آموزان است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر نوجوانان رده سنی 18-11 سال مشغول به تحصیل در مدارس شهر ایلخچی (تبریز) در سال تحصیلی 96-1395 و والدین آن‌ها بودند که از این جامعه تعداد 123 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای ...  بیشتر