بررسی عوامل مؤثر بر عضویت جوانان در صفحات سیاستمداران در شبکه های اجتماعی (موردمطالعه: عضویت در صفحه فیس بوک وزیر امور خارجه ایران بین ( سال های 92 تا 93

زهرا زارع؛ ناهید کردی؛ سمیه سلطانی

دوره 4، شماره 16 ، اسفند 1397، ، صفحه 216-233

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2019.25226.311

چکیده
  با توجه به اهمیت و نقش روزافزون شبکه‌های اجتماعی مجازی در زندگی روزمره و مسائل سیاسی این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر عضویت فعال جوانان در صفحه "فیس‌بوک" وزیر امور خارجه ایران بین سال‌های 92 تا 93 پرداخته است. این مطالعه با روش پیمایش و با استفاده پرسشنامه الکترونیک انجام‌شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه جوانان 18 تا 29 ساله ...  بیشتر