نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

2 دکترای ارتباطات اجتماعی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

3 کارشناسی ارشد ارتباطات اجتماعی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

چکیده

با توجه به اهمیت و نقش روزافزون شبکه‌های اجتماعی مجازی در زندگی روزمره و مسائل سیاسی این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر عضویت فعال جوانان در صفحه "فیس‌بوک" وزیر امور خارجه ایران بین سال‌های 92 تا 93 پرداخته است. این مطالعه با روش پیمایش و با استفاده پرسشنامه الکترونیک انجام‌شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه جوانان 18 تا 29 ساله عضو صفحه وزیر امور خارجه ایران در فیس‌بوک بین سال‌های 92 تا 93 است که در زمان اجرای طرح در این صفحه عضویت داشته‌اند، حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران برابر 156 نفر بوده و روش نمونه‌گیری به‌صورت در دسترس از جوانان عضو صفحه وزیر بوده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که مردان، مجردان و افراد با تحصیلات و پایگاه اجتماعی و اقتصادی بالاتر عضویت فعال‌تری در صفحه فیس‌بوک وزیر امور خارجه داشته‌اند. ویژگی‌های سیاستمدار و محرک‌های سیاسی از عوامل مهم در عضویت فعال جوانان در صفحه فیس‌بوک وزیر امور خارجه ایران بین سال‌های 92 تا 93 بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors affecting youth membership in the political pages on social networks (Case study: Memership in Facebook page of Iranian Foreign Minister between 2014-2015)

نویسندگان [English]

  • zahra zare 1
  • nahid kordi 2
  • somayeh soltani 3

1 Assistant Professor in Department of Social Sciences, Islamic Azad University of East-Tehran branch

2 PhD in Social communication, An Assistant Professor at the Department of Social communication, Islamic Azad University, East-Tehran Branch

3 MA in Social Communication

چکیده [English]

Considering the importance and growing role of social networks in everyday life and politics, this study examines the factors affecting active member of Youth in the political pages on social networks ( case study: on the page "Facebook" Iranian Foreign Minister between years 2014 -2015). This study used survey was conducted using electronic questionnaires. Population of the research included all 18 to 29-year-old members of Iran's Minister of Foreign Affairs in page on Facebook between 2014 -2015. The sample size was 156 according to Cochran sampling formula and sampling was the available sample of young people has been a member of the Page Minister.
The results show that men, singles and people with higher education and higher socioeconomic status were more active on Facebook Foreign Minister. Characteristics of politician and political motives were important factors in young active member of the Facebook page Iranian Foreign Minister.

Keywords: Facebook, Membership, Youth, Characteristics of the Politician, Political Motives

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Facebook
  • Membership
  • Youth
  • Characteristics of the Politician
  • Political Motives
-        آذربخش، علی‌محمد (1391). رویکردی نظری به تأثیرات شبکه‌های اجتماعی بر تولید ملی و اشتغال در میان جوانان. فصلنامه مطالعات جوان و رسانه، دوره جدید، شماره 6، تابستان 1391.
-        افتاده، جواد (1390). آشنایی با تاریخجه شبکه‌های اجتماعی اینترنتی. همشهری آنلاین: http://www.hamshahrionline.ir/news137239.aspx
-        رسولی، محمدرضا، مرادی، مریم (1391). عوامل مؤثر بر تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی. نامه علوم اجتماعی، تهران، شماره 56.
-        سایت وزارت امور خارجه، 1396، سوابق علمی، تخصصی  و اجرایی دکتر محمدجواد ظریف به آدرس اینترنتی: http://www.mfa.gov.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=2162
-        صالحی هیکویی، مریم (1384). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی شبکه و اعتماد بین شخصی و جنسیت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد پژوهشگری دانشگاه الزهرا.
-        عباسی قادی، مجتبی و مرتضی خلیلی کاشانی (1390)، تأثیر اینترنت بر هویت ملی تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
-        عباسی، احمد (1387). کاربرمحوری در دنیای وب 2. با تلخیص. فصلنامه ره‌آورد نور. ش 24.
-        عدلی پور، صمد، قاسمی، وحید، محمدت بار، سید احمد (1393). تأثیر شبکه اجتماعی فیس‌بوک بر هویت فرهنگی جوانان شهر اصفهان. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره هفتم، شماره 1.
-        عدلی‌پور، صمد (1391)، تحلیل جامعه‌شناختی پیامدهای شبکه‌های اجتماعی مجازی بر هویت اجتماعی کاربران جوان شهر اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات علوم و انسانی، دانشگاه اصفهان.
-        کاستلز، مانوئل (1389)، عصر اطلاعات: ظهور جامعه شبکه‌ای (مترجم: احد علیقلیان و افشین خاکباز)، تهران: طرح نو.
-        محمد ضیایی بیگی، زهره (1386). بررسی ویژگی‌های شبکه اجتماعی دانشجویان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه بابلسر.
-        مک کویل، دنیس. (1382) درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی مترجم: پرویز اجلالی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
-        مهدی زاده، شراره و زینب عنبرین (1388). بررسی رابطه میزان و نحوه استفاده از اینترنت و هویت فرهنگی جوانان، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 17.
-        مولایی، م م (1389). شبکه‌های اجتماعی مجازی. سایت جنگ نرم. http://www.psyop.ir/?p=1723
-         Ellison NB, Steinfeld C & Lampe C (2007). 'The benefits of Facebook "friends": Socialcapital and college students' use of online social network sites', Journal of Computer- Mediated Communication.
-         Golder, S., Wilkinson, D., & Huberman, B. (2006). Rhythms of social interaction: messagingwithin a massive online network. In C. Steinfield, B.T. Pentland, M. Ackerman, & Contractor (Eds.) Communities and Technologies 2007: Proceedings of the third international conference on communities and technologies (pp. 41-66). London: Springer.
-         Golder, S., Wilkinson, D., & Huberman, B. (2006). Rhythms of social interaction: messagingwithin a massive online network. In C. Steinfield, B.T. Pentland, M. Ackerman, & Contractor (Eds.) Communities and Technologies 2007: Proceedings of the third international conference on communities and technologies (pp. 41-66). London: Springer.
-         Mayfield, Antony, 2008, What is Social Media, an e-book.
-         Tyler, T. (2012). “ Social networking and Globalization”, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 4, No. 6, July 2013.
-         Zhang, Kaifu&Sarvary, Miklos, (2011, September 1), Social Media Competition: Differentiation with user-Generated Content.