گونه شناسی الگوهای بازنمایی بدن رسانه ای کاربران ایرانی در اینستاگرام

اعظم راودراد؛ گلنار گیشنیزجانی

دوره 3، شماره 10 ، شهریور 1396، ، صفحه 265-310

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2017.22288.237

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش شناخت چگونگی باز-نمود بدن رسانه ای کاربران ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام است؛ و ارائه تصویری طبقه بندی شده از انواع تیپ هایی که توسط کاربران برای باز-نمود بدن رسانه ای به کار گرفته شده است. مقصودی که تلاش شد از رهگذر پاسخ گویی به سه سؤال اصلی محقق شود؛ این سؤالات عبارت اند از: 1- الگوهای غالب باز-نمود بدن رسانه ...  بیشتر