الگوی سیاست‌های مطلوب پالایش (فیلترینگ) فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران

محمدصادق نصراللهی

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1399، ، صفحه 115-154

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.40875.712

چکیده
  پالایش فضای مجازی به عنوان یک تدبیر در جهت سالم‌سازی این زیست بوم، پای ثابت سیاست‌های حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران بوده و در عین حال، همیشه عرصه‌ای برای منازعة‌ سیاست‌گذاران و ذینفعان تلقی شده است. با ظهور شبکه‌ها و پیام رسان‌های اجتماعی، بسامد و دامنة‌ این منازعه دوچندان شده؛ به طوری که امروزه پالایش تلگرام مبدل به یکی از اصلی‌ترین ...  بیشتر

نشانه‌شناسی فرهنگی-ارتباطی ایموجی‌ها در پیامرسانهای اجتماعی، مورد مطالعة فرهنگ خانواده، فرهنگ جنسی و فرهنگ زبان دست

محمدصادق نصراللهی؛ محمد جواد بادین فکر

دوره 5، شماره 17 ، خرداد 1398، ، صفحه 71-105

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2019.34639.552

چکیده
  فضای مجازی با محوریت و سکانداری پیامرسانهای اجتماعی، بخش غالب مصرف رسانهای مخاطبان را در عصر حاضر تسخیر کرده است. تحلیل اجمالی الگوی ارتباطی کاربران در پیامرسانهای اجتماعی نشاندهندة استفادة متعارف از ایموجی ها است؛ به طوری که کمتر گفتگوی مجازیای را میتوان یافت که تهی از ایموجی باشد. استفادة نادرست، مبهم و چندگانه از ایموجیها به ...  بیشتر