مطالعه سطح سواد رسانه‌ ای در کاربران رسانه های اجتماعی (مطالعه موردی شبکه اجتماعی تلگرام)

نصرت اله نعمتی فر؛ حسن خجسته باقر زاده؛ هاجر کاظمی

دوره 4، شماره 16 ، اسفند 1397، ، صفحه 143-175

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2019.24432.282

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل سواد رسانه‌ای کاربران رسانه‌های اجتماعی بامطالعه موردی تلگرام است. داده‌های پژوهش در میان کاربران در رسانه اجتماعی تلگرام با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با بیست چهار گویه در زمینه سواد رسانه‌ای گرداوری شدند. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی، صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان ...  بیشتر