طراحی مدل تحقیقات بازاریابی در شبکه های اجتماعی

علی قربانی؛ مائده فرهت؛ اسماعیل عمران زاده

دوره 7، شماره 27 ، آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.25449.315

چکیده
  یکی از اجزای سیستم اطلاعات بازاریابی، تحقیقات بازاریابی است که به معنی جمع آوری، تجزیه و تحلیل، پیش بینی هدفمند اطلاعات برای تصمیم گیری های مرتبط با شناسایی نیاز ها، خواسته ها و علایق مشتری از یک سو و تشخیص فرصت ها و حل مسائل بازاریابی از سوی دیگر است باتوجه به قدرت نفوذ شبکه های اجتماعی در فضای کسب و کار، بازاریابان باید بتوانند فعالیت ...  بیشتر