تاثیر پیام رسانهای ارتباطی تلفن همراه بر ویژگی های شخصیتی زنان خانه دار

طیبه منصوری شاد؛ علی دلاور؛ افسانه مظفری

دوره 5، شماره 19 ، آبان 1398، ، صفحه 140-170

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2020.22652.243

چکیده
  گسترش روزافزون استفاده از پیام‌رسان‌های تلفن همراه در بین زنان خانه‌دار و اهمیت بحث تأثیر آن بر رفتار، تحقیق درباره آن را ضروری کرده است. هدف پژوهش حاضر، تأثیر پیام‌رسان‌های تلفن همراه هوشمند بر ویژگی‌های شخصیتی زنان خانه‌دار بود. نمونه پژوهش شامل ۳۸۴ نفر که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای جند مرحله‌ای از میان زنان خانه‌دار ...  بیشتر