بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در تبیین آگاهی سیاسی دانشجویان

افشار کبیری؛ موسی سعادتی؛ الناز قاسمی

دوره 5، شماره 19 ، آبان 1398، ، صفحه 231-260

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2020.26921.349

چکیده
  مطالعة حاضر با هدف بررسی نقش شبکه‌های مجازی در تبیین آگاهی سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد شهر ارومیه انجام‌ شده است. روش تحقیق مورد استفاده از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری مشتمل بر کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه می‌باشد که از این تعداد 380 دانشجو به‌عنوان حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به شیوة نمونه‌گیری ...  بیشتر