مطالعه تطبیقی عملکردِ رسانه‌های جمعی در جریان‌سازی رسانه‌های اجتماعی از خبرِ فوت مرتضی پاشایی

سیاوش صلواتیان؛ مصیب علی اکبرزاده آرانی؛ عباس ناصری طاهری

دوره 4، شماره 15 ، آبان 1397، ، صفحه 179-216

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2018.27593.365

چکیده
  هدف این مقاله مطالعه تطبیقی عملکرد رسانه‌های جمعی در جریان خبری‌ای است که رسانه‌های اجتماعی پیرامون خبر فوت مرتضی پاشایی ایجاد کردند. 9 سایت خبری یا خبرگزاری برتر انتخاب و مطالب آن‌ها در سه بازه زمانی پیش از فوت، از زمان فوت تا تشییع و هفته پس از تشییع تحلیل شد. همچنین نیم‌صفحه اول 24 روزنامه پرتیراژ کشور بررسی شد. از بین بخش‌های ...  بیشتر