تصویر زندگی فرودستان در اینستاگرام؛ مطالعه موردی زنانِ بی‌خانمانِ بهبودیافته

اعظم ده صوفیانی؛ بهارک محمودی حنارود

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1399، ، صفحه 189-226

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.53424.1001

چکیده
  هدف از نگارش این مقاله مطالعه کنش‌ گروهی از «زنان بی‌خانمان بهبودیافته» به‌عنوان بخشی از فرودستان اجتماعی در اینستاگرام است. گروهی که هرچند به رسانه‌های رسمی دسترسی کمتری دارند، اما در رسانه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی از امکان نمایش خود و زندگی روزمره‌شان برخوردار شده‌اند. ازاین‌روی در این مقاله محتوای به اشتراک گذاشته ...  بیشتر