مطالعه مقایسه‌ای سواد رسانه‌ای در بین دانشجویان روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند و دانشگاه علمی –کاربردی فرهنگ و هنر تهران

اصحاب حبیب زاده؛ حامد نوروزی

دوره 3، شماره 12 ، بهمن 1396، ، صفحه 208-232

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2018.21536.211

چکیده
  این تحقیق با هدف مطالعه مقایسه‌ای سواد رسانه‌ایدر بین دانشجویان روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند و دانشگاه علمی –کاربردی فرهنگ و هنر تهران انجام‌شده است. روش تحقیق از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان روابط عمومی دانشگاه‌های آزاد اسلامی واحد دماوند و دانشگاه علمی – کاربردی فرهنگ و هنر تهران است، که ...  بیشتر