فرا تحلیل ادبیات پژوهشی شبکه های اجتماعی و سبک زندگی

شهناز هاشمی؛ سرمد توحیدی نژاد؛ یعقوب مرادیان

دوره 7، شماره 27 ، آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.30468.434

چکیده
  این پژوهش با هدف فراتحلیل تاثیر شبکه های جتماعی مجازی با سبک زندگی انجام شده است و مولفه های تبیین کننده و تاثیر گذار بر سبک زندگی و شبکه های اجتماعی مجازی را تحلیل می کند در ابتدا از میان مقالات انتخاب شده 13 مقاله که با اهداف و رویکرد تحقیق نمایان بود مشخص گردید . معیارهای مـورد بررسـی در ایـن فراتحلیـل، رویکـردهـای نظری مرور شده، ...  بیشتر