سناریوهای محتمل خبر صداوسیما در فضای رسانه ای نوین

هادی البرزی دعوتی؛ اکبر نصرالهی کاسمانی؛ علی اکبر فرهنگی

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1399، ، صفحه 247-280

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2020.31853.474

چکیده
  در این مقاله با استفاده از روش دلفی و تحلیل نظرات مشارکت‌کنندگان در پژوهش از بین 30 روند اصلی در سه حوزه تغییرات فناوری، تغییرات مخاطب و تغییرات محتوای خبر عدم قطعیت‌های کلیدی خبر در 5 سال آینده شناسایی شد. پس از انتخاب عوامل کلیدی با استفاده از نظرات مشارکت‌کنندگان پژوهش ماتریس اثرات متقابل برای این عدم قطعیت‌های کلیدی ترسیم شد ...  بیشتر