ارتباطات سیاسی کانترهژمونیک:بازنمایی خود و دیگری در گفتمان شبکه خبری پرس تیوی

محمدقلی میناوندچال؛ سیمین مشکواتی

دوره 5، شماره 19 ، آبان 1398، ، صفحه 227-260

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2018.33982.537

چکیده
  در این پژوهش سعی بر این است تا چگونگی تقابل هژمونی رسانه‌های غربی و عمل کانترهژمونیک رسانه خبری پرس تی‌وی با طرح پرسش‌هایی چون «چرا سخن می‌گویند؟»، «چه کسانی سخن می‌گویند؟»، «از چه سخن می‌گویند؟» و «چگونه سخن می‌گویند؟» بررسی شود. داده‌ها از نوع کیفی و روش مطالعه تحلیل گفتمان انتقادی و چارچوب مفهومی متشکل ...  بیشتر