جلوه های بصری قصص قرآنی درخلق بازی های رایانه ای

راضیه حق شناس؛ مصطفی رستمی؛ محمد اعظم زاده

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1401، ، صفحه 302-277

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2022.35536.583

چکیده
  این پژوهش در نظر دارد با بررسی شباهت‌های میان اجزای تشکیل دهنده‌ی قصه (روایت) در یک بازی رایانه‌ای به‌عنوان یک رسانه‌ی جدید بصریِ پرطرفدار؛ در پیوند با اجزای تشکیل‌دهنده‌ی قصص در قرآن، نشان دهد که می-توان با بهره‌مندی از محتوای این کتاب آسمانی برای خلق بازی‌‌های رایانه‌ای با محتوایی صحیح و قرآنی بهره بُرد. پژوهش حاضر به‌‌روش ...  بیشتر