ارائه الگوی ساختاری شرکت‌های دانش‌بنیان در رابطه با انیمیشن(پویانمایی)

پرهام شجاع؛ امیر عبدالرضا سپنجی

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.45848.807

چکیده
  دو عامل منابع انسانی و شکل گیری دانش، باعث شده است تا کشور ایران فارق از محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی در جمع کشورهای تولیدکننده فیلم انیمیشن قرار گیرد؛ اما پس از گذشت نیم‌قرن از تولید اولین آثار انیمیشن در ایران نگاه حاکم به این فناوری نوین، صرفاً محصولی تفننی است. هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی ساختاری در 9 بخش تمرکززدایی، رسمیت، تخصص‌گرایی، ...  بیشتر