سلامت همراه؛ الگویی ارتباطی برای پایش کیفیت زندگی و بهبود آن در بیماران دیالیزی

سجاد فرهادی؛ محمدتقی تقوی فرد

دوره 4، شماره 16 ، اسفند 1397، ، صفحه 177-216

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2019.37333.627

چکیده
  تحقیق حاضر در جستجوی پاسخ به این سؤال است که چگونه می‌توان با استفاده از فناوری اطلاعات متکی بر سلامت همراه، کیفیت زندگی بیماران دیالیز را مورد پایش قرار داد. این مطالعه از نوع کاربردی- توسعه‌ای بوده که در ابتدا شاخص‌های معرفی‌شده در پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران دیالیزی[1]، از سه دیدگاه پزشکان، بیماران و همراه آن‌ها رتبه‌بندی شده ...  بیشتر