رسانه های نوین و استراتژی های تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه گردشگری

اصغر حیدری

دوره 7، شماره 28 ، دی 1400

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2022.37679.634

چکیده
  چکیدهرسانه های نوین نقش اساسی در راستای تحقق اهداف اقتصادی به خصوص در حوزه گردشگری دارند بر اساس اینکه رسانه های نوین کارکردهای خود را به درستی ایفا نمایند می توانند از نقش واسط بودن گامی فراتر نهاده و در کلیه فرایندهای توسعه استراتژی های گردشگری نقش داشته باشند. در این صورت رسانه ها تنها به عنوان ابزار بکار نمی روند،بلکه به لحاظ اهمیت ...  بیشتر