نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

گروه آموزشی مدیریت -دانشکده مدیریت اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور

چکیده

چکیده
رسانه های نوین نقش اساسی در راستای تحقق اهداف اقتصادی به خصوص در حوزه گردشگری دارند بر اساس اینکه رسانه های نوین کارکردهای خود را به درستی ایفا نمایند می توانند از نقش واسط بودن گامی فراتر نهاده و در کلیه فرایندهای توسعه استراتژی های گردشگری نقش داشته باشند. در این صورت رسانه ها تنها به عنوان ابزار بکار نمی روند،بلکه به لحاظ اهمیت جزء یکی از ارکان مهم توسعه استراتژی های گردشگری به حساب می آیند.
روش این پژوهش،توصیفی- پیمایشی بوده و هدف آن هدف ارائه مدل توسعه استراتژی های گردشگری با استفاده از رسانه های نوین درراستای سند چشم انداز بیست ساله( افق1404) می باشد که در آن به بررسی کارکرد ها و ویژگی های رسانه های نوین در جامعه و استراتژی های گردشگری،سند چشم انداز گردشگری،الگوهای نظری ارتباطات توسعه و مدیریت گردشگری می پردازد.
برای بررسی روابط علّی بین متغیرها از معادلات ساختاری (لیزرل) استفاده شد،برای دست یافتن به مدل ساختاری طی دو مرحله پرسشنامه بین اساتید ارتباطات و رسانه گردشگری در مرحله اول و در مرحله بعد جهت آزمون مدل بین مدیران و کارشناسان گردشگری توزیع شد. تا در نهایت مدل ساختاری حاصل گردد. نتایج نشان داد از میان کارکردهای رسانه ها که کارکرد بسیج کنندگی با 0.71درصد وکارکرد همبستگی رسانه های نوین با 0.69درصد بیشترین تاثیر را از میان کارکردهای رسانه های نوین در توسعه استراتژی های گردشگری مبتنی بر فناوری اطلاعات داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

New media and tourism development models based on 20 year vision deed (2025)"

نویسنده [English]

  • asghar heidari

Faculty of Economics and Accounting Management, Payam Noor University of Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study provides a model for tourism development strategies using new media in regard of 20 year vision deed to investigate the function and characteristics of new media in society and tourism strategy, 20 year vision (2025), tourism development and management deals with theoretical models. The method of data collection is descriptive - survey and its implementation is Delphi. The heuristic model is intended to clarify a model which 40 university professor's & tourism specialist have participated to achieve this goal. According to the main research question, Patterns of tourism development strategies using new media in line with twenty-year vision deed and The main hypothesis of significant relationship between tourism development strategies and Playing an essential function of new media and using expert opinions and Content analysis to Confirm the hypothesis, we provide a model upon which the new media plays its function properly and it can be taken a step further of Intermediary role and has a role in all processes of tourism strategy . In this case, the media does not apply only as tools, but in terms of importance, it is ''considered one of the pillars of tourism development strategies''.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Media
  • media and tourism
  • tourism strategies
  • media function