تحلیل فیلم‌کالت‌های ایرانی:مطالعه هواداران پنج فیلم‌کالت منتخب از دهه50تا 80

فرنام مرادی نژاد؛ مرضیه پیراوی ونک؛ احمد الستی

دوره 5، شماره 20 ، بهمن 1398، ، صفحه 81-112

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2020.38319.645

چکیده
  این پژوهش به مسئله «شناخت دقیق‌تر رفتارها و ویژگی‌های هویتی» جامعه آماری سطح الف (54 نفر) از افرادی که در فرایند پژوهش در طول چهار سال از طریق شبکه‌های اجتماعی شناسایی‌شده و با توجه به اعلام خود هوادار یکی از این پنج فیلم کالت ایرانی برگزیده خوانده‌ شده‌اند، پرداخته است. در خلال همین تحقیق و با روشی تحلیلی- پیمایشی با ابزار ...  بیشتر