چارچوب سازی رویدادهای خبری توسط خبرگزاری‌ها در پیام رسان تلگرام؛ تحلیل چارچوب خبری نطق ترامپ و روحانی در مورد برجام

سید محمد مهدی زاده؛ مهدخت بروجردی علوی؛ سید محسن عسگرزاده

دوره 5، شماره 19 ، آبان 1398، ، صفحه 35-60

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2020.39107.666

چکیده
  پژوهش حاضر، برای شناخت چارچوب سازی سخنرانی ترامپ و روحانی در مورد مذاکرات برجام، توسط خبرگزاری‌های ایسنا، فارس، بی‌بی‌سی فارسی و بخش فارسی صدای آمریکا در پیام‌رسان تلگرام صورت گرفته و از نظریه چارچوب سازی به‌عنوان مبانی نظری تحقیق استفاده شده است. روش تحقیق، تحلیل محتوای کمی و واحد تحلیل، مطلب است. در این پژوهش، کلیه اخبار منتشره ...  بیشتر