طراحی الگوی همگرایی و کارکرد رسانه‌های اجتماعی در برنامه‌سازی تلویزیونی

رامین شمسایی نیا؛ ابوذر خوش بیان

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1399، ، صفحه 269-295

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.40700.707

چکیده
  تغییرات فناورانه عاملی اساسی در حیات رسانه‌ها و نحوه عملکرد آن‌ها به شمار می‌رود. این مسئله که رسانه‌ها همواره در بستر یک تکنولوژی نوین، ایجادشده‌اند انکارناپذیر است و ظهور رسانه‌های جدید همیشه بر رسانه‌های پیشین تأثیرگذار بوده است. دراین‌بین، تأثیر و تعامل میان تلویزیون و رسانه‌های اجتماعی مبتنی بر بستر اینترنت بسیار موردتوجه ...  بیشتر