مؤلفه‌های مؤثر بر رضایتمندی استفاده‌کنندگان از کتابخانه‌های دیجیتالی

محمدتقی نظرپور؛ سعید نوروزیان ملکی؛ قنبر احمدی

دوره 5، شماره 17 ، خرداد 1398، ، صفحه 297-319

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2019.41683.734

چکیده
  در عصر دیجیتال، حضور فعال دانشجویان در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران، کمرنگ شده است. این پژوهش با هدف یافتن معیارهایی برای ارتقای کیفیت فضای کالبدی کتابخانه‌های دانشگاهی صورت گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل مراجعه‌کنندگان به کتابخانه‌های مرکزی هفت دانشگاه و مؤسسة آموزش عالی سطح یک کشور واقع در شهر تهران ...  بیشتر