ارائه مدلی برای تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر توسعه دموکراسی در ایران: یک مطالعه داده‌بنیاد

یونس شکرخواه؛ محمد رضا سعیدآبادی؛ عبدالرضا نام آور

دوره 6، شماره 24 ، دی 1399، ، صفحه 36-1

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.47781.856

چکیده
  شبکه‌های اجتماعی توانسته‌اند بر ابعاد مختلف زندگی اجتماعی تأثیرگذار باشند. هدف از این پژوهش، طراحی مدلی برای تأثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی بر توسعه دموکراسی است. برای طراحی این مدل، با استفاده از استراتژی داده بنیاد و رویکرد ساخت‌گرا، با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 10 تن از صاحب‌نظران، خبرگان و اساتید دانشگاهی ...  بیشتر