تحلیل کیفی عوامل مؤثر بر عضویت در شبکه اجتماعی تلگرام (مطالعه افراد متأهل 40-15 سال شهر بروجرد)

کرم اله جوانمرد؛ نرگس خوشکلام

دوره 6، شماره 24 ، دی 1399، ، صفحه 288-257

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.42751.745

چکیده
  شبکه اجتماعی «تلگرام»، کاربرپسندترین شبکه اجتماعی در کشور ایران است که حجم بالایی از روابط و محتواها را در خود جای داده است. پژوهش کیفی حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر عضویت افراد متأهل در این شبکه، به روش تحلیل مضمون انجام شده‍است. جامعه آماری، افراد متأهل 40-15 ساله شهرستان بروجرد بودند که تجربه استفاده از این شبکه را حداقل ...  بیشتر