تحلیل کیفی عوامل مؤثر بر عضویت در شبکه اجتماعی تلگرام (مطالعه افراد متأهل 40-15 سال شهر بروجرد)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آیت الله بروجردی

2 دانشگاه آیت الله بروجردی

10.22054/nms.2021.42751.745

چکیده

شبکه اجتماعی «تلگرام»، کاربرپسندترین شبکه اجتماعی در کشور ایران است که حجم بالایی از روابط و محتواها را در خود جای داده است. پژوهش کیفی حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر عضویت افراد متأهل در این شبکه، به روش تحلیل مضمون انجام شده‌است. جامعه آماری، افراد متأهل 40-15 ساله شهرستان بروجرد بودند که تجربه استفاده از این شبکه را حداقل به مدت یک سال داشتند. تعداد نمونه 31 نفر، روش نمونه‌ گیری هدفمند و روش گردآوری داده‌ها مصاحبه عمیق بوده است. نتایج کدگذاری مصاحبه‌ها نشان داد که فرد در اثر 1)مکانیزم‌های سوق‌دهنده (فشار فناوری، تنهایی، بیکاری، محدودیت‌های هنجاری، خستگی ذهنی و جسمی، خلأ عاطفی، خودِ حقیقی نامقبول، جامعه مصرفی) و 2)مکانیزم‌های جذب‌کننده (ارتباط امن، آسان، ارزان، گسترده و سریع، آگاهی‌بخشی، سرگرمی، رونق کسب و کار، کرسی‌های آزاداندیشی)، به عضویت این شبکه درآمده است. در نتیجه فرد به طور کلی در اثر محدودیت‌های دنیای حقیقی و همچنین جذابیت‌های تلگرام به عنوان عامل مضاعف به عضویت این شبکه در می‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Analysis of Factors Affecting Membership in Telegram Social Network (Study of married people aged 15-40 years in Boroujerd city)

نویسندگان [English]

  • karamolah javanmard 1
  • narges khoshkalam 2
1 Assistant Professor and Faculty Member of Ayatollah Boroujerdi University
2 ayatollah boroujerdi university
چکیده [English]

The Telegraph Social Network is the most user-friendly social network in Iran, which holds a large amount of content and content. The current qualitative research has been conducted with the aim of investigating the factors affecting the membership of married people in this network by means of thematic analysis. The statistical population included married people aged 15-40 years old in Borujerd, who had experience in using this network for at least one year. The sample size of 31 people, the purposeful sampling method and the data collection method was a profound interview. The results of coding the interviews showed that the individual was influenced by: (1) push factors (technology pressure, loneliness, unemployment, normative constraints, mental and physical exhaustion, emotional emptiness, inappropriate self-actualization, consumer society), and (2) Absorption mechanisms (secure, easy, cheap, broad and fast communication, awareness, entertainment, business prosperity, free-thinking seats) have become part of this network. As a result, the individual becomes generally part of the network due to the real world constraints as well as the attractiveness of the telegram as a double factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Network
  • Telegram
  • married people
  • qualitative analysis