اثرات رسانه‌های نو بر علوم انسانی

مرتضی مردیها

دوره 5، شماره 20 ، بهمن 1398، ، صفحه 209-243

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2020.44704.782

چکیده
  کمتر سپهری از زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی و حتی علمی است که در پی پیدایش و فراگیری اینترنت و دیگر تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی دستخوش دگرگونی ن شده باشد. از میان انبوه حوزه‌هایی که از دنیای سیبرنتیک اثر پذیرفته است توجه ما در این مقاله به علوم انسانی و اجتماعی ناظر است. پرسش این است که فضای مجازی چه شرایط جدیدی برای علوم انسانی ...  بیشتر