ارزیابی عملکرد رسانه‌های پخش در شبکه‌های اجتماعی آنلاین با استفاده از مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها

هانیه حقیقی نیا؛ محسن رستمی مال خلیفه؛ محمد سلطانی فر

دوره 7، شماره 28 ، دی 1400

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.47296.844

چکیده
  چشم‌انداز رسانه‌ای در جهان طی دو دهه‌ی اخیر به‌دلیل استفاده از اینترنت و عمدتا توسعه‌ی شبکه‌های اجتماعی آنلاین، تغییر کرده و به‌طور چشم‌گیری بر نحوه‌ی تولید، توزیع و مصرف رسانه‌ا‌‌ی تاثیر گذاشته است؛ از این رو برنامه‌ریزان رسانه‌ای می‌بایست در فرآیند تصمیم‌گیری اقدامات مناسب را به‌دقت شناسایی کنند. اولین قدم برای تغییر ...  بیشتر