چگونگی روابط تولید محتوای کاربرساز در اینستاگرام با تاکید بر رابطه اینفلوئنسر و فالوئر

محمد پویا قاسمی؛ حسین صادقی؛ مهناز نادری؛ علی اصغر کیا

دوره 7، شماره 28 ، دی 1400

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2022.47442.845

چکیده
  هر رسانه‌ی‌ اجتماعی‌ سازوکار مختص به خود را برای افزایش مشارکتِ فعال کاربران دارد، علاوه بر این سازوکار، چگونگی تولید محتوا و مصرف رسانه‌های اجتماعی توسط کاربران، در تغییر و ایجاد ظرفیت‌های جدید در این رسانه‌ها مؤثر بوده است. اینستاگرام نمونه‌ا‌ی از رسانه‌های اجتماعی است که موفق به ایجاد بستری برای مشارکت فعال کاربران در راستای ...  بیشتر