تحلیل ساختاری روابط هواداران داعش در شبکه‌ی اجتماعی آنلاین توییتر: یک مطالعه‌ی موردی

میلاد میرمحمدصادقی؛ عبدالعلی قوام؛ افسانه مظفری

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1400، ، صفحه 134-107

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.47707.854

چکیده
  مقاله‌ی حاضر با استفاده از روش تحلیل شبکه‌های اجتماعی (SNA) به بررسی اکتشافی شبکه‌ای متشکل از 7885 نفر و 9927 پیوند از کاربران عربزبانِ هوادار گروه تروریستی داعش در شبکه‌ی اجتماعی آنلاین توییتر پرداخته است. هدف از این پژوهش، کشف و استخراج ساختار روابط کاربران مذکور، بررسی مزایا و معایب کارکردی این ساختار برای گروه تروریستی داعش، و شناسایی ...  بیشتر