1. ارائه مدلی برای تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر توسعه دموکراسی در ایران

یونس شکرخواه؛ محمد رضا سعیدآبادی؛ عبدالرضا نام آور

دوره 6، شماره 24 ، زمستان 1399

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.47781.856

چکیده
  ارائه مدلی برای تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر توسعه دموکراسی در ایران: یک مطالعه داده‌بنیادچکیدهشبکه‌های اجتماعی توانسته اند بر ابعاد مختلف زندگی اجتماعی تاثیرگذار باشند. هدف از این پژوهش، طراحی مدلی برای تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی بر توسعه دموکراسی است. برای طراحی این مدل، با استفاده از استراتژی داده بنیاد و رویکرد ساخت گرا، با ...  بیشتر