رسانه فضای مجازی و کیان خانواده از منظر علم حقوق

بتول گرگین؛ احمد باقری

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1399، ، صفحه 241-261

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.48666.883

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی جرائم علیه حقوق خانواده در رسانه نوین فضای مجازی پرداخته است. جرایم علیه حقوق خانواده در فضای رسانه­ای سایبری از مباحث مهم و مبتلا به در جامعه امروز است که کمتر بدان توجه شده است. سه رویکرد "سلبی"، "ایجابی" و " وجود فرآیند پیچیده تاثیر و تاثر فضای مجازی و خانواده" از منظر اجتماعی نسبت به رسانه فضای مجازی درون و بیرون ...  بیشتر