اخبار جعلی و بحران کرونا دیدگاه صاحب‌نظران حوزه ارتباطات بحران

حامد سیف؛ آرامیس سیف؛ مهدخت بروجردی

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1399، ، صفحه 361-384

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.55153.1039

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه راهکارهایی برای مواجهه و مقابله با اخبار جعلی در دوران کرونا در ایران، به شناخت نقاط قوت و ضعف رسانه­های رسمی و شبکه ­های اجتماعی غیررسمی در این راستا پرداخته است. روش بررسی در این پژوهش در زمره تحقیقات کیفی می‌باشد که داده‌های آن با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شده است. همچنین حجم نمونه شامل 10 ...  بیشتر