بازنمایی انگاره هویت ایرانی و بازشناسی مولفه‌های آن در شبکه اجتماعی توییتر

احسان مجیدی فرد؛ عطیه کامیابی گل؛ امین مجیدی فرد

دوره 6، شماره 24 ، دی 1399، ، صفحه 98-63

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.54087.1019

چکیده
  هویت از تعریف خود در مقابل دیگری و از مقایسه خود با دیگران نشات می‌گیرد. هویت ایرانیان ساخت‌ها و ساحت‌های گوناگونی دارد و از نگاه آن‌ها به خود، در مقایسه با غیرایرانیان، مایه می‌گیرد و معمولا در قالب‌های مختلف زبانی، منعکس می‌شود. زبان در فضای مجازی هرگونه محدودیتی را در می‌نوردد و بی‌پرده نقاط مثبت و منفی شکل‌دهنده انسان امروزی ...  بیشتر