کلیدواژه‌ها = رفتارشناسی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فیلم‌کالت‌های ایرانی:مطالعه هواداران پنج فیلم‌کالت منتخب از دهه50تا 80

دوره 5، شماره 20، زمستان 1398، صفحه 81-112

10.22054/nms.2020.38319.645

فرنام مرادی نژاد؛ مرضیه پیراوی ونک؛ احمد الستی