رسانه‌های نوین در اطلاع یابی پژوهش ‏های علوم اسلامی: مورد پژوهی در حوزه ‏های علمیه

زهره افتخار؛ ثریا ضیایی؛ هادی شریف مقدم

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1401، ، صفحه 394-365

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2022.42270.738

چکیده
  این مقاله با هدف بررسی تاثیر رسانه های نوین در اطلاع یابی، بر مبنای مدل الیس در حوزه‌های علمیه، به مطالعه 323 طلبه استان فارس و استان بوشهر می‌پردازد. روش تحقیق به‌کاررفته، پیمایشی، روش نمونه گیری چند مرحله ای، و گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه است. برای سنجش روایی، از روایی صوری و برای تعیین پایایی، از ضریب آلفای کرنباخ استفاده ...  بیشتر