تحلیل جنسیتی بازنشر خشونت در صفحات اینستاگرام سلبریتی ها

طلعت سادات کمالی؛ افسانه توسلی

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1401، ، صفحه 435-395

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2022.62157.1244

چکیده
  مقاله پیش رو در پی تحلیل جنسیتی بازنشر خشونت علیه زنان از سوی سلبریتی‌ها در فضای اینستاگرام است و از منظر جنسیت به عملکرد سلبریتی‌ها در مواجه با خشونت بروز یافته علیه زنان در محتوای منتشر شده‌ی صفحات آنها می پردازد. اینستاگرام شبکه اجتماعی تصویر محوری است که امروز بستر مساعدی برای ارتباط بین سلبریتی‌ها و مخاطبین آنها فارغ از محدودیت‌های ...  بیشتر