هویت جنسیتی کاربران شبکه های اجتماعی؛ تحلیل گفتمان کامنت های کابران شبکه های اینستاگرام و تلگرام

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هویت جنسیتی یکی از چالش های جامعه جهانی امروز است. ارتباطات زنان و مردان در شبکه های اجتماعی و انتقال نگرش ها و رفتارهای زنانه و مردانه، بستر بازتولید هویت جنسیتی را فراهم کرده است. زبان نوشتاری، گفتاری و تصویری برای ارتباط با دیگران در فضای مجازی، زمینه هویت جنسیتی سیال را فراهم نموده است. این مقاله با هدف تحلیل واقعیت و بازنمایی هویت جنسیتی کاربران فضای مجازی با استفاده از روش کیفی تحلیل گفتمان بر اساس مدل فیسک به تحلیل سطوح هویت جنسیتی کابران پرداخته است. روش نمونه گیری هدفمند بود. نمونه تحلیل، پست و کامنت های کاربران زن و مرد شبکه های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام از آبان تا اسفند ماه سال 1396 بود. پست و کامنت های 300 کاربر زن و مرد با روش های رایج در تحلیل گفتمان بررسی شده است. تحلیل پست و کامنت های کاربران نشان داد که کاربران زن، کامنت های بیشتری به ثبت رسانده اند. بر اساس یافته های این مطالعه، مردان پست های بیشتری ثبت می کنند. نتایج به تقویت این مفهوم که «زنان در شبکه های اجتماعی آنلاین، بیشتر حمایت و تأیید می کنند» منجر شد. نتایج این مطالعه نشان داد که زنان به اشتراک موضوع های شخصی تر تمایل دارند و مردان بیشتر متمایل به مسائل کمتر شخصی هستند. گفتمان مسلط در این مطالعه «ماندگاری زنان در گفتمان سنتی حمایتی - تاییدی نسبت به مردان» است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gender identify of social networking users Discourse Analysis The Comments of users of Instagram and Telegram networks

نویسنده [English]

  • Mojdeh Kiani
Social Science department, Payame Noor university
چکیده [English]

The communication of women and men in social networks and the transfer of women's and men's attitudes and practices have provided a platform for gender identity change. Gender identity is one of the challenges of today's global community.
With the increasing use of cyberspace، gender identity has become fluid and variable. Written، spoken، and written language for communication with others in cyberspace has provided a platform for fluid gender identity. This paper aims at analyzing the levels of gender identity of users in order to analyze the gender identity of cyber users using the qualitative method of discourse analysis based on the Fisk model. This paper analyzes the gender identity of cyberspace users using qualitative method of discourse analysis. An analysis sample is the comments made by male and female users of the Intagram and Telegram virtual networks from November to March 2017-2018. Comments from 300 male and female users have been reviewed with common approaches to discourse analysis. The present study is a qualitative analysis of male and female users of Instagram and Telegram virtual networks in 2018. 300 profiles have been reviewed with common approaches to discourse analysis. Analysis of user comments suggests that female users have made more comments. Women supported men more. Women have emotional support over men's messages. Women tend to share more personalized issues and men are more likely to face less personal issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Gender Identity"
  • " Discourse Analysis"
  • "Social Networks"
  • "Emotional Discourse"
  • "Traditional Women's Shelter"