ارائه الگوی پژوهش مجازی در حرفه‌های یاورانه مبتنی بر ضوابط اخلاقی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

دسترسی به نمونه مناسب و جلب همکاری آزمودنی‌ها در پژوهش‌های رشته‌های یاورانه که با مسائل عمیق افراد سروکار دارند، موضوعی حساس است. لذا روان‌شناسان کیفی روز به‌روز بیشتر برای مصاحبه، به اینترنت به‌عنوان رسانه رو می‌آورند. هدف از این پژوهش ارائه الگوی پژوهش مجازی در حرفه‌های یاورانه مبتنی بر ضوابط اخلاقی است. روش پژوهش کیفی و از نوع تحلیل مضمون بود. جامعه مورد مطالعه متون مربوط به اخلاق پژوهش و مقالاتی که در مورد پژوهش در فضای مجازی نوشته‌شده و نمونه شامل مقالاتی بود که در بازه زمانی 20 سال اخیر به چاپ رسیده‌اند. تحلیل تا اشباع داده‌ها ادامه یافت و سپس با ترکیب مضامین، الگوی اخلاقی پژوهش مجازی بر مبنای 7 مؤلفه ارائه شد: آماده‌سازی محقق (پرورش نگرش مثبت به پژوهش مجازی، شناخت امکانات پیام‌رسان‌های فوری، آماده سازی سؤالات، دعوت اولیه از مشارکت‌کننده، تنظیم وقت)، آموزش رویه‌های مصاحبه به محقق (نوشتاری بودن مصاحبه و ویژگی‌های آن، مصاحبه همزمان جهت خودانگیختگی، مرور پاسخ‌های مشارکت‌کننده در زمان نوشتن پاسخ بعدی وی)، برقراری رابطه حسنه (بیان هدف، اصول رازداری، کسب رضایت آگاهانه)، ارائه اطلاعات اولیه به مشارکت‌کنندگان (بیان اهداف و حقوق، نحوه رویارویی با هیجانات ناراحت کننده، تأکید بررازداری)، آموزش رویه‌ها به مشارکت‌کنندگان (تأکید بر مصاحبه همزمان، تأکید بر داوطلبانه بودن مصاحبه و عدم تحمیل)، ثبت و ذخیره سازی داده‌ها (انتقال گفتگو به فایل ورد، ویرایش فایل، مطالعه مکرر آن) و گزارش تحقیق (قراردادن رمز برای گفتگوها، تغییر اطلاعات هویتی مشارکت‌کننده پیش از گزارش نهایی). با رعایت ضوابط اخلاقی ذکرشده، پژوهش مجازی روشی مفید و مقرون به صرفه در حرفه‌های یاورانه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Virtual Research Model in Helping Professions Based on Ethical Standards

چکیده [English]

Accessing the right sample and engaging the participant in research collaboratively in helping professions that deals with individuals’ deeper issues is a sensitive subject. Qualitative psychologists are therefore increasingly using the internet as a medium for interviewing. The purpose of this study is to present a model of virtual research in helping professions based on ethical standards. The research method was qualitative and content analysis. The study population consisted of literature on research ethics and articles written on cyberspace research and the sample included articles published over the past 20 years. The analysis continued until data saturation and then combining the themes, the ethical model of virtual research presented based on seven components: preparing the researcher (fostering a positive attitude to virtual research, recognizing instant messaging capabilities, preparing questions, inviting participants, setting time), Teaching the interviewer the research procedures (text interviewing and its features, simultaneous interviewing for spontaneity, reviewing participants responses when writing their next response), Establishing rapport (expressing goals, principles of confidentiality, obtaining informed consent), providing basic information to participants (expressing goals and rights, how to deal with unpleasant emotions, emphasizing confidentiality), teaching procedures to participants (emphasizing Simultaneous interviewing, emphasizing volunteering Interviewing, non-imposing), recording and storing data (transferring the conversation to a Word file, editing the file, re-reading it), and research reporting (inserting a password for conversations, changing the participant's identity information before the final report). Following the ethical standards mentioned above, virtual research is a useful and cost-effective way in helping professions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Ethics"
  • "Helping Professions"
  • "Instant Messenger"
  • "Research"
  • "Virtual"