بازنمایی زندگی روزمره خانوادگی زنان ایرانی در اینستاگرام

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده علوم اجتماعی

2 دانشیار گروه مطالعات زنان. دانشگاه علامه طباطبائی. تهران ایران

3 گروه مطالعات فرهنگی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی/تهران/ایران

چکیده

فضای مجازی عرصه‌ای برای بازنمایی هویت‌های اجتماعی است و در این میان هویت‌های زنانه نیز مجال بسیاری برای خود ابرازی در این میدان یافته‌اند. فضای مجازی همزمان انعکاس دهنده و برسازنده زندگی روزمره است. پژوهش حاضر با تاکید بر زندگی روزمره خانوادگی زنان ایرانی در اینستاگرام در جستجوی فهم چگونگی استفاده آنها از فضای مجازی برای تاثیرگذاری بر مخاطب و الگوهای بازخورد مخاطبان در صفحات و پست‌های اینستاگرامرهای زن خانه دار می باشد. با تحلیل بیش از 800 پست از 26 اینستاگرامر و نظرات مخاطبان ذیل پست‌ها، سه مضمون کلی شامل مادری و خانه ایده آل؛ انقیاد توام با قدرتمندی/ بازنمایی هویت های زنانه-مردانه و پارادوکس های هویتی / بازنمایی مفهوم خوشبختی در پیوند با خانواده، مصرف تظاهری و زیبایی استخراج و تحلیل شده‌اند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که شبکه اینستاگرام برای زنان اینستاگرامر ایرانی دارای کارکرد هویت‌بخشی و فراغتی است که در بستر آن زنان ضمن بازنمایی نقش‌های جنسیتی در قالب کلیشه‌های سنتی، نسبت به الگوهای حاکم بر ساختارهای مردسالارانه مقاومت داشته و کنش های آگاهانه‌ای برای رسیدن به اهداف خود و تبدیل شدن به اینستاگرامر انجام می‌دهند و در این مسیر، هم‌زمان درجاتی از سوژگی و فرودستی آنان بازنمایی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of women’s everyday family life on Instagram

نویسندگان [English]

  • saeeid zokaei 1
  • mohammad taghi karami 2
1 Allameh Tabataba’I University. Faculty of Social Sciences Iran
2 Associated Professor Department of Women Studies. Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Many scholars believe that social media has changed the everyday communication and social structures especially for margin groups like women. This study aims to find how Instagram influences representation of women’s everyday life, and how do women try to represent their everyday life in cyberspace?
The research is based on a phenomenology approach and thematic analysis of the 800 post from 26 Instagrammer’s pages and their comments. This study aims to understand what are the most important themes represented by women about family roles, the body, consumption and satisfaction, by investigation on the connotation of their photos and captions in pages.
Results indicates the following types of themes: first: motherhood and ideal home ; subjectivity coupled with power, Second: representation of male-female identities and identity’s paradoxes, third: representation of satisfaction in the family, conspicuous consumption and beauty . Also the results shows that Instagram has identity and leisure function for women.
Data analysis shows that they use the cyberspace to challenge reality of public sphere that has caused be living in a paradoxical life world which makes women neither be objects of male dominance as they are in traditional clichés, nor be sovereign subject who is capable to deconstruct gendered patterns. Rather, they simultaneously have degrees of subjectivity and objectivity that empowers them to ignore some degrees of male dominance or to negotiate them, because there are some possibilities in social media and cyberspace like Instageram.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyberfeminism
  • everyday life
  • Representation
  • female subjectivity and objectivity
  • Instagram