نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استادیار جامعه شناسی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، مشهد، ایران.

چکیده

با ظهور شبکه‌های اجتماعی آنلاین در سال‌های اخیر با پدیده حضور فراگیر سلبریتی­ها در این شبکه‌ها مواجه هستیم. سلبریتی­ها در این شبکه‌ها بدون واسطه رسانه‌های رسمی مانند مطبوعات خود را بازنمایی می‌کنند. بر اساس نظریه گافمن سلبریتی­ها از شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان ابزار جلوی صحنه استفاده می‌کنند تا خودِ مطلوب و موردنظرشان را به مخاطبان شبکه‌های اجتماعی عرضه کنند. ازآنجاکه این اشخاص مورد اقبال و توجه افراد زیادی در جامعه هستند، این تحقیق نحوه خودبازنمایی‌های آن‌ها را در شبکه اجتماعی اینستاگرام به‌عنوان افراد مورد رجوع و پربیننده موردمطالعه قرار داده است. برای این منظور از طریق استخراج الگوهای خودبازنمایی و تکنیک‌ها و استراتژی‌های آن به ارائه مدلی جامع از نحوه خودبازنمایی سلبریتی­ها در این شبکه پرداخته است. 391 پست اینستاگرامی از صفحات 5 نفر از سلبریتی­های ایرانی که بیشترین تعداد دنبال کننده را دارند به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده است. نتایج تحلیل محتوای کیفی روی نمونه‌ها که شامل مهناز افشار، رامبدجوان، بهنوش بختیاری، ترانه علیدوستی و محمدرضا گلزار می‌باشد، پنج الگوی خودبازنمایی را در صفحات آن‌ها به دست داد. این پنج الگو شامل الگوی بازنمایی هویت حرفه‌ای، الگوی بازنمایی کنشگری اجتماعی، الگوهای تعامل‌گرایانه با مخاطبان، الگوی بازنمایی کنشگری سیاسی و الگوی بازنمایی زندگی شخصی روزمره می‌باشد. با استفاده از تفسیرهای نشانه شناختی و استخراج دلالت‌های ضمنی این الگوها، مؤلفه‌های پنجگانه خاص و محبوب بودگی، عادی و از جنس جامعه بودگی، فعال و مسئولیت‌پذیر بودگی، مورد تأیید و خیرخواه بودگی و صمیمی و مردمی بودگی به دست آمد که در کلیت سلبریتی­ها را به مثابه گروه مرجع بازنمایی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Patterns of Iranian celebrities' self-representation in the social network Instagram

نویسندگان [English]

  • Zahra Ardekani Fard 1
  • Neda Razavizadeh 2

1 Ph.D. Student in Communication Science

2 Assistant Professor of Sociology, Tourism Research Institute of Jahad Daneshgahi, Khorasan Razavi, Iran

چکیده [English]

With the emerge of online social networks in recent years, the phenomenon of the extensive presence of Based on Gaffman's theory, celebrities use social networks as a front-end tool to offer their desired “self” to their audience. To this end, a comprehensive model of celebrity self-representations in the medium was presented through assessing self-representation patterns, methods and strategies.

we selected 391 posts of Instagrams from the pages of the 5 most popular Iranian celebrities by targeted sampling. The results of qualitative content analysis on the samples obtained five self-representation patterns in their pages. These five patterns include the pattern of the representation of professional identity, the model of social activism representation, interacting patterns with the audience, the pattern of political activism and the pattern of representing everyday personal life. Each of the first three patterns contained different strategies for self-representation, which were described as sub-types. Five characters were obtained using semiotic interpretations and evaluating implicit implications of the patterns: being specific and popular; being belonged to ordinary level of society; being active and responsible; being approved and benevolent; and being intimate and popular. The five characters represent the celebrities as a reference group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social network
  • Instagram
  • representation
  • self-representation
  • celebrity
برت، تری. (1379). نقد عکس: درآمدی بر درک تصویر. اسماعیل عباسی و کاوه میرعباسی. تهران: مرکز.
بنت، اندی. (1386). فرهنگ و زندگی روزمره. لیلا جو افشانی و حسن چاوشیان. تهران: اختران.
چندلر، دانیل. (1386). مبانی نشانه‌شناسی. مهدی پارسا. تهران: سوره مهر.
راودراد، اعظم و گیشنیزجانی، گلنار. (1396). گونه شناسی الگوهای بازنمایی بدن رسانه‌ای کاربران ایرانی شبکه اجتماعی اینستاگرام. مطالعات رسانه‌های نوین: سال سوم، شماره 10.
رشیدی، صادق و صبورنژاد، زهرا. (1395). ستارگان سینما و هویت آنلاین: مطالعه نشانه شناختی بازسازی مفهوم ستارگی پس از اینترنت. فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین: سال اول، شماره 3.
سجودی، فرزان. (1393). نشانه‌شناسی کاربردی. تهران: نشر علم.
ضیایی پرور، حمید. (1392). «پیشینه و پیدایش و چشم‌انداز رسانه‌های اجتماعی» در رسانه‌های اجتماعی ابعاد و ظرفیت‌ها. حسین بصیریان جهرمی. دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها.
عبداللهیان، حمید و یحیایی، سبحان. (1390). نشانه‌شناسی تصویرهایی از شیوه زندگی ایران؛ مطالعه خودبازنمایی‌های دیداری کاربران ایرانی در شبکه اجتماعی یاهو 360. مطالعات فرهنگ ارتباطات: سال دوازدهم، شماره 47.
کشمور، آلیس. (1395). فرهنگ شهرت. احسان شاه قاسمی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
کوربین، جولیت و استراس، آنسلم. (1384). اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه‌ها و شیوه‌ها. بیوک محمدی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
گافمن، الف. (1391). نمود خود در زندگی روزمره. مسعود کیان پور. تهران: مرکز.
مهدی زاده، مهدی. (1391). نظریه‌های رسانه اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. تهران: انتشارات همشهری.
میرویتز، جاشوا. (1387). رسانه‌ها و رفتار- حلقه مفقود در نظریه‌های ارتباطات. گودرز میرانی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری.
ون لون، ی. (1391). تکنولوژی رسانه‌ای از منظری انتقادی. احمد علیقلیان. تهران: همشهری.
Boyd, D. M. & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer Mediated Communication. 13(1),11.
Cheung, H.Y. (2008). Measuring the professional identity of Hong Kong inservice teachers. Professional Development in Education. Vol 34, No 3.
Geurin-Eagleman, Andrea N. Burch, LaurenM. (2015). Communicating via photographs:A gendered analysis of Olympic athletes’visual self-presentation on Instagram. Sport Management Review.
Goffman, E. (1990). The presentation of self in everyday life. Harmonds worth: penguin.
Hartly, John. (2002). Communivation, Cultural and Media Studies: The Key Concepts. Routlege.
Herman, Jenn. (2014). The Ultimate Beginner’s Guide To Instagram. Ebook available at this URL: http://www.jennstrens.com/the-ultimate-beginners-guide-to-instagram.
Hsieh Hsiu- Fang, Shanon Sara E. (2005). Three Approaches to Content Analysis. Qualitativr Health Research, vol. 15, No.9.
Marshall, P. David. (2010). The promotion and presentation of the self: celebrity as marker of presentational medi. Celebrity Studies. 1(1): 35–48.
Marwick, Alice. Boyd, Danah. (2011). To See and Be Seen: Celebrity Practice on Twitter. Journal of Research into New Media Technologies.17(2) 139–158.
Mayfield, Antomy. (2008). What is social media? Ebook available at this URL:http://www.icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/eBooks/What_is_Social_Media_iCrossing_ebook.pdf.
Nayar, Pramod K. (2009). Seeing Stras: Spectacle, Society and Celebrity Culture. SAGE Publications India.
Papacharissi, Z. (2012). Without You, I’m Nothing: Performances of the
Self on Twitter. International Journal of Communication. 6:1989–2006.
Show, Randy. (2001). The Activist’s Handbook: A Primer Updated Edition with a New Preface. US: University of California Press.
Smith, Lauren Reichart. Sanderson, Jimmy. (2015). I’m Going to Instagram It! An Analysis of Athlete Self-Presentation on Instagram. Journal of Broadcasting & Electronic Media. 59(2): 342–358.
فکوهی، ناصر. کنشگر اجتماعی. انسان شناسی و فرهنگ. ttp://anthropology.ir/dictionary/9396.html
تاریخ مراجعه 10/5/1398www.statista.com
تاریخ مراجعه 29/8/1396www.instagram.com