نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

3 هیات تحریریه

چکیده

در این پژوهش با هدف بررسی جایگاه روابط عمومی الکترونیک در مناطق 22 گانه شهرداری تهران پنج مؤلفه سواد رایانه‌ای، آموزش روابط عمومی الکترونیک، میزان استفاده از روابط عمومی الکترونیک، نگرش مدیران و کارشناسان، و دورکاری از دیدگاه شاغلان به روش تحقیق پیمایشی مورد مطالعه قرار گرفت. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ به میزان 0.88 استفاده‌شد. جامعه آماری در این تحقیق شامل تمامی مدیران و کارکنان واحدهای روابط عمومی‌ است که در محدوده زمانی، نیمه دوم سال 1394 و نیمه اول سال 1395 دراین سازمان به‌صورت رسمی، پیمانی و قراردادی مشغول به خدمت بودند. تجزیه‌وتحلیل داده‌هابا استفاده از از نرم‌افزار اس پی اس اس نسخه 20 انجام ‌شد. در بخش آمار توصیفی از جداول توزیع فراوانی داده‌ها و در بخش آمار استنباطی متناسب با سطح سنجش داده‌ها، از آزمون کای اسکوئر و ضریب همبستگی دی سامرز استفاده‌شده است.
یافته‌های این تحقیق نشان داد، با توجه به بررسی مولفه های سواد رایانه‌ای، آموزش روابط عمومی الکترونیک، نگرش مدیران و کارشناسان در رابطه با روابط عمومی الکترونیک و میزان استفاده از تکنولوژی‌های روابط عمومی الکترونیک (پست الکترونیک، خبرنامه الکترونیک، سامانه پیامکی، چندرسانه‌ای، تالار گفتگو، نظرسنجی الکترونیک، تلگرام)؛ در واحدهای روابط عمومی مناطق 22 گانه شهرداری تهران، از روابط عمومی الکترونیک به نحو مطلوب استفاده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the components associated to the Place of e-PR in Tehran Municipality (22 areas)

نویسندگان [English]

  • Razieh Alborz 1
  • Rahman Saeedi 2
  • hossein afkhami 3

1 MA in Communication Sciences, Allameh Tabataba'i University

2 Academic member of Allameh Tabataba'i University

3 ATU

چکیده [English]

The current research attempts to investigate the place of electronic public relations in 22 regions of Tehran Municipality. Survey method was used to study variables such as computer literacy, teaching electronic public relations, level of using electronic public relations, etc. and questionnaires were used for data collection. Cronbach’s alpha coefficient of 0.88 was used to determine research reliability. Research population included all the official and contract managers and employees of public relation units who were serving during the second half of 1394 (2015) and the first half of 1395 (2016) in the 22 regions of Tehran Municipality. It is noteworthy that census method was used in this study. SPSS Version 20 was used for data analysis. Tables of frequency distribution were used for data descriptions in descriptive statistics section and chi-square and D. Summers’s correlation coefficient were used in inferential statistics proportionate with the level of data assessment.
Research findings showed that considering the studies carried out on the indices of computer literacy, teaching electronic public relations, the attitude of managers and specialists regarding the electronic public relations and the level of using electronic public relations technology (electronic mail, electronic newsletter, SMS and Multimedia systems, forums, electronic surveys, telegram) electronic public relations are being properly used public relations units of the 22 regions of Tehran Municipality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • e-PR (Electronic Public Relations
  • Tehran municipality
  • 22 regions
  • Survey