نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی، تهران. ایران.

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

4 استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تهران. ایران.

چکیده

امروزه شبکه‌های اجتماعی مجازی به مثابه بستری برای انتقال پیام‌های فرهنگی نقش مهمی در شکل‌دهی به فرهنگ دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر هویت فرهنگی دانشجویان ایرانی عضو شبکه‌های اجتماعی مجازی انجام شد. نمونه پژوهش385 نفر از دانشجویان پر مصرف شبکه‌های اجتماعی (فیس‌بوک، اینستاگرام و تلگرام) می‌باشند که به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده‌اند. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است. بر‌اساس یافته‌ها بین متغیرهای مستقل حضور و تعامل‌، نوع شبکه، انگیزه-های استفاده از شبکه و انگیزه‌های انطباق بین فرهنگی دانشجویان با متغیر وابسته هویت فرهنگی رابطه معنی‌داری وجود دارد. نتایج تحلیل مسیر نشان می‌دهد انگیزه استفاده از شبکه با 71/0 درصد ضریب مسیر بیشترین و نوع شبکه اجتماعی با ضریب مسیر 14/0 کمترین تاثیر را بر هویت فرهنگی دارد؛ بر طبق مدل نهائی برازش شده در مولفه‌های هویت فرهنگی، نظام اجتماعی با 74/0درصد ضریب مسیر نسبت به زبان با 64/0درصد ضریب مسیر بیشترین تاثیر را از متغیرهای مستقل می‌پذیرد. براساس نتایج لازم است پیش از هر گونه اقدام سیاستگذارانه، تصمیم‌سازی و جهت‌گیری‌های آتی در حوزه شبکه‌های اجتماعی از سوی سیاستگذاران و متولیان امر نیازها و انگیزه‌های دانشجویان چه در حوزه استفاده هدفمند از شبکه‌ها و چه در حوزه انطباق بین فرهنگی به رسمیت شناخته شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The factors that influence on the cultural identity of Iranian students in the social network ( Case Study: Facebook, Telegram and Instagram(

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Latifi 1
  • Nosrat Riahinia 2
  • Yahya Ghaedy 3
  • Mahmoud Babaie 4

1 PhD in Information Science from Kharazmi University, Tehran, Iran.

2 Professor, Department of Information Science and Knowledge, Kharazmi University, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Department of Philosophy of Education, Kharazmi University, Tehran, Iran.

4 Assistant Professor Iranian Research Institute for Information Science and Technology( IRANDOC),Tehran, Iran.

چکیده [English]

Today, virtual social networks as a platform for the transmission of cultural messages play an important role in shaping cultural identity; The present study aims to investigate the factors affecting the cultural identity of Iranian students of virtual social networks. The research population is 385 students with high social networking (Facebook, Instagram and Telegram) students selected by multi-stage cluster sampling. Data collection tool is a researcher made questionnaire. Based on the findings, there is a significant relationship between the independent variables of presence and interaction, the type of network, the motivations for using the network, and the motivations of intercultural adaptation of students with the dependent variable of cultural identity. The results of path analysis indicate that the motivation to use the network with 0.71 of the path coefficient the most factor and the type of social network with 0.14 of the path coefficient has the least impact on cultural identity; according to the final model fitted in the components of cultural identity, According to the final model fitted in the components of cultural identity, the social system with 0.74 of the path coefficient relative to the language with 0.44 of the path coefficient has the most impact from independent variables. Based on the results, it is necessary to determine the needs and motivations of students in the field of prior to any policy-making, decision-making and future orientation in the field of social networks by policymakers and custodians Purposeful use of networks and in the field of intercultural adaptation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural identity
  • social networks
  • students
  • influential factors
منابع
 بروجردی، مهدخت؛ ایلالی، سید حسن. (1397). پیامدهای زیست مجازی ایرانیان. فصلنامه رسانه‌های نوین. دوره چهارم، شماره 16. صص 110-76.
دپارتمان مطالعات و سیاست‌گذاری فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. (1395). ابعاد فرهنگی برنامه ششم توسعه. چاپ اول، تهران: مرکز پژوهشی آرا.
رضایی، محمد؛ خلیلی‍اردکانی، محمد‍علی؛ ضابطیان، بهرنگ. (1394). حیات فیس‌بوکی در ایران: ساخت خود زنانه در فیس‌بوک. فصلنامه رسانه‌های نوین. دوره اول، شماره 1. صص 125-97.
تلکام‍نیور. (1394). «آخرین آمار کاربران فضای مجازی در ایران»، تلکام‍نیور. بازنشانی شده در: 7، اردیبهشت، 1394، ساعت 13:20 به نشانی: [www.telecomnews.ir].
شورای عالی انقلاب فرهنگی. (1394). «شاخصهای راهبردی، ابعاد و مؤلفههای فرهنگی»، شورای عالی انقلاب فرهنگی. بازنشانی شده در: 21، تیر، 1394، ساعت 10:45 به نشانی: [https://sccr.ir/#products-section]
شورای عالی انقلاب فرهنگی. (1394). «نقشه مهندسی فرهنگی کشور»، شورای عالی انقلاب فرهنگی. بازنشانی شده در: 21، تیر، 1394: ساعت 12:10 به نشانی: [https://sccr.ir/#approval-section]
سورین، ورنر‍جوزف؛ تانکارد، جیمز. (1395). نظریههای ارتباطات. ترجمه: علیرضا دهقان. چاپ هفتم، تهران: دانشگاه تهران.
عدلی‍پور، صمد؛ قاسمی، وحید؛ محمد‍تبار، سید‍احمد. (1393). تأثیر شبکه اجتماعی فیسبوک بر هویت فرهنگی جوانان شهر اصفهان. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره دوم، شماره 1. صص 28-1.
قاسمی، وحید؛ عدلی‍پور، صمد؛ کیان‍پور، مسعود. (1391). تعامل در فضای مجازی شبکههای اجتماعی اینترنتی و تأثیر آن بر هویت دینی جوانان: مطالعه موردی فیسبوک و جوانان شهر اصفهان. فصلنامه علمی –پژوهشی دین و ارتباطات، دوره نوزدهم، شماره 2.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با زیر‍نویس نظرات تفسیری شورای نگهبان. (1394). گردآورنده: عاطفه زاهدی، چاپ اول، تهران: جنگل، جاودانه.
کیان‍پور، مسعود؛ عدلی‍پور، صمد؛ ملک‍احمدی، حکیمه. (1393). تعامل در فیسبوک و تأثیر آن بر هویت مدرن جوانان شهر اصفهان. دو فصلنامه مجله جهانی رسانه، دوره نهم، شماره 2. صص 284-267.
کیا، علی‍اصغر؛ نوری مرادآبادی، یونس. (1391). عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان به شبکه اجتماعی فیسبوک: بررسی تطبیقی دانشجویان ایران و امریکا. فصلنامه مطالعات فرهنگ – ارتباطات، دوره سیزدهم، شماره 49. صص 212-181.
مهدی‍زاده، شراره؛ عنبرین، زینب. (1388). بررسی رابطه میزان و نحوه استفاده از اینترنت و هویت فرهنگی جوانان. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 17.
ویندال، سون؛ سیگنایترز، بنو؛ اولسون، جین. (1387). کاربرد نظریههای ارتباطات. ترجمه: علیرضا دهقان، تهران: جامعه‍شناسان.
Akpan, Uwem, Enobong Akwaowo, and Nsikan Senam. (2013). "Uses and Gratifications of Social Networking Websites Among Youths in Uyo, Nigeria". International Journal of Asian Social Science, 3(2), 353-369.
Al Omoush, Khaled Saleh, Saad Ghaleb Yaseen, and Mohammad Atwah Alma’Aitah. (2012). "The Impact of Arab Cultural values on Online Social Networking: The Case of Facebook". Computers in Human Behavior, 28(6), 2387-2399.
Ameli, Saied Reza. (2017). "Dual Spacization of Cultures: Problematization of Cyberspace and Cultural Matters". Journal of Cyberspace Policy Studies, 1(1), 1-18.
Barker, Chris. (2004). The Sage Dictionary of Cultural Studies. London; Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications.
Berry, John W. (2007).. "Acculturation strategies and adaptation.". New York: Guilford.
Castells, Manuel. (2011). "The Power of Identity: The Information Age: Economy, Society, and Culture". (2nd ed) New Jersey: Wiley.
Christofides, Emily, Amy Muise, and Serge Desmarais. (2009). "Information Disclosure and Control an Facebook: Are They Two Sides of the Same Coin or Two Different Processes?". CyberPsychology & Behavior, 12(3), 341-345.
Côté, James E., and Charles G. Levine. (2014). Identity, formation, agency, and culture: A social psychological synthesis. Psychology Press.
Crisp, Richard J., and Rhiannon N. Turner. (2011). "Cognitive Adaptation to the Experience of Social and Cultural Diversity". Psychological Bulletin, 137(2), 242-257.
Croucher, Stephen M., and Diyako Rahmani. (2015). "A Longitudinal Test of the Effects of Facebook on Cultural Adaptation". Journal of International and Intercultural Communication, 8(4), 330-345.
Ebrahimi, Marziyeh, and Ramón Salaverría. (2015). "Virtual Identities of Muslim Women: A Case Study of Iranian Facebook Users". Observatorio (OBS*), 9(1), 159-170.
Ellison, Nicole B., Jessica Vitak, Rebecca Gray, and Cliff Lampe. (2014). "Cultivating social resources on social network sites: Facebook relationship maintenance behaviors and their role in social capital processes". Journal of Computer‐Mediated Communication, 19(4), 855-870.
http://www.alexa.com/siteinfo
Jackson, Linda A., and Jin-Liang Wang. (2013). "Cultural Differences in Social Networking Site Use: A Comparative Study of China and the United States". Computers in Human Behavior, 29(3), 910-921.
Kaplan, Andreas M., and Michael Haenlein. (2010). "Users of the World, Unite! the Challenges and Opportunities of Social Media". Business Horizons, (53),59-68.
Katz, Elihu. (1973). "Uses and Gratifications Research". The Public Opinion Quarterly, 37(4), 509-523
Lin, Kuan-Yu, and Hsi-Peng Lu. (2011). "Why People Use Social Networking Sites: An Empirical Study Integrating Network Externalities and Motivation Theory". Computers in Human Behavior, 27(3), 1152-1161.
Mao, Yuping Y., and Yuxia Y. Qian. (2015). "Facebook Use and Acculturation: The Case of Overseas Chinese Professionals in Western Countries". International Journal of Communication, 9(1), 2467-2486.
Mouakket, Samar. (2015). "Factors influencing continuance intention to use social network sites: The Facebook case." Computers in Human Behavior, 53: 102-110.
Raman, Priya, and Jake Harwood. (2008). "Acculturation of Asian Indian Sojourners in America: Application of the Cultivation Framework". Southern Communication Journal, 73(4), 295-311.
Rui, Jian Raymond, and Hua Wang. (2015). "Social Network Sites and International Students’ Cross-Cultural Adaptation". Computers in Human Behavior, (49), 400-411.
Sawyer, Rebecca., & Chen, Guo-Ming. (2012). "The Impact of Social Media on Intercultural Adaptation". Intercultural Communication Studies, 21(2), 151-169.
Sheldon, Pavica., and Bryant, Katherine. (2016). "Instagram: Motives for Its Use And Relationship To Narcissism And Contextual Age". Computers in Human Behavior, (58), 89-97.
Smock, Andrew D., Ellison, Nicole B., Lampe, Cliff., and Wohn, Donghee Yvette. (2011). "Facebook as a Toolkit: A Uses and Gratification Approach to Unbundling Feature Use". Computers in Human Behavior, 27(6), 2322-2329.
Stern, Lesa A., and Kim Taylor. (2007). "Social Networking on Facebook". Journal of the Communication, Speech & Theatre Association of North Dakota, (20), 9-20.
Sussman, Nan M. (2002). "Testing the Cultural Identity Model of the Cultural Transition Cycle: Sojourners Return Home". International Journal of Intercultural Relations, 26(4), 391-408.
Sawyer, Rebecca, and Guo-Ming Chen. (2012). "The Impact of Social Media on Intercultural Adaptation".Intercultural Communication Studies, 21(2), 151-169.
Tyler, Tomas. (2012). "Social Networking and Globalization, Mediterranean". Journal of Social Sciences. 4(6).
Vasalou, Asimina, Adam N. Joinson, and Delphine Courvoisier. (2010). "Cultural Differences, Experience with Social Networks and the Nature of “True Commitment” in Facebook". International Journal of Human-Computer Studies, 68(10), 719-728.