نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی، تهران. ایران.

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

4 استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تهران. ایران.

چکیده

امروزه شبکه‌های اجتماعی مجازی به مثابه بستری برای انتقال پیام‌های فرهنگی نقش مهمی در شکل‌دهی به فرهنگ دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر هویت فرهنگی دانشجویان ایرانی عضو شبکه‌های اجتماعی مجازی انجام شد. نمونه پژوهش385 نفر از دانشجویان پر مصرف شبکه‌های اجتماعی (فیس‌بوک، اینستاگرام و تلگرام) می‌باشند که به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده‌اند. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است. بر‌اساس یافته‌ها بین متغیرهای مستقل حضور و تعامل‌، نوع شبکه، انگیزه-های استفاده از شبکه و انگیزه‌های انطباق بین فرهنگی دانشجویان با متغیر وابسته هویت فرهنگی رابطه معنی‌داری وجود دارد. نتایج تحلیل مسیر نشان می‌دهد انگیزه استفاده از شبکه با 71/0 درصد ضریب مسیر بیشترین و نوع شبکه اجتماعی با ضریب مسیر 14/0 کمترین تاثیر را بر هویت فرهنگی دارد؛ بر طبق مدل نهائی برازش شده در مولفه‌های هویت فرهنگی، نظام اجتماعی با 74/0درصد ضریب مسیر نسبت به زبان با 64/0درصد ضریب مسیر بیشترین تاثیر را از متغیرهای مستقل می‌پذیرد. براساس نتایج لازم است پیش از هر گونه اقدام سیاستگذارانه، تصمیم‌سازی و جهت‌گیری‌های آتی در حوزه شبکه‌های اجتماعی از سوی سیاستگذاران و متولیان امر نیازها و انگیزه‌های دانشجویان چه در حوزه استفاده هدفمند از شبکه‌ها و چه در حوزه انطباق بین فرهنگی به رسمیت شناخته شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The factors that influence on the cultural identity of Iranian students in the social network ( Case Study: Facebook, Telegram and Instagram(

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Latifi 1
  • Nosrat Riahinia 2
  • Yahya Ghaedy 3
  • Mahmoud Babaie 4

1 PhD in Information Science from Kharazmi University, Tehran, Iran.

2 Professor, Department of Information Science and Knowledge, Kharazmi University, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Department of Philosophy of Education, Kharazmi University, Tehran, Iran.

4 Assistant Professor Iranian Research Institute for Information Science and Technology( IRANDOC),Tehran, Iran.

چکیده [English]

Today, virtual social networks as a platform for the transmission of cultural messages play an important role in shaping cultural identity; The present study aims to investigate the factors affecting the cultural identity of Iranian students of virtual social networks. The research population is 385 students with high social networking (Facebook, Instagram and Telegram) students selected by multi-stage cluster sampling. Data collection tool is a researcher made questionnaire. Based on the findings, there is a significant relationship between the independent variables of presence and interaction, the type of network, the motivations for using the network, and the motivations of intercultural adaptation of students with the dependent variable of cultural identity. The results of path analysis indicate that the motivation to use the network with 0.71 of the path coefficient the most factor and the type of social network with 0.14 of the path coefficient has the least impact on cultural identity; according to the final model fitted in the components of cultural identity, According to the final model fitted in the components of cultural identity, the social system with 0.74 of the path coefficient relative to the language with 0.44 of the path coefficient has the most impact from independent variables. Based on the results, it is necessary to determine the needs and motivations of students in the field of prior to any policy-making, decision-making and future orientation in the field of social networks by policymakers and custodians Purposeful use of networks and in the field of intercultural adaptation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural identity
  • social networks
  • students
  • influential factors