نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی علوم ارتباطات دانشکده علوم ارتباطات ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 استاد دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش به دنبال کشف عوامل مرتبط با گرایش جوانان زاهدانی به برنامه‎های فارسی زبان ماهواره‌ای است. سوال اصلی این است که چه نیازهای رسانه‎ای آنها را به استفاده از این شبکه‌ها سوق می‌دهد و آیا عوامل و نیازهایی که توسط رسانه‌های داخلی تأمین نمی‌شود، می‌تواند زمینه را برای ایجاد نگرش مثبت به استفاده از ماهواره و در نهایت استفاده از برنامه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان فراهم کند؟ براین اساس، در چارچوب نظری پژوهش از نظریه استفاده و رضامندی استفاده شد. روش این پژوهش پیمایش است و جامعه آماری جوانان زاهدانی هستند، حجم نمونه برابر با 390 نفر است که برای انتخاب آن از روش نمونه‌گیری، تلفیقی و ترکیبی استفاده شده است. بدین صورت که با استفاده از تکنیک چند مرحله‌ای و سهمیه‌ای، جمعیت یا حجم نمونه انتخاب شده و سپس با ابزار پرسشنامه اطلاعات جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج پژوهش نشان می دهد که 65درصد از جوانان زاهدان به ماهواره دسترسی دارند و 55درصد از آنها کمتر از یک ساعت ماهواره تماشا می کنند. هم‌چنین رابطه معناداری بین میزان احساس تعلق مخاطبان به نظام جمهوری اسلامی ایران با گرایش آنها نسبت به استفاده از برنامه‌های ماهواره‌ای وجود دارد. علاوه بر این رابطه معناداری بین میزان آگاهی و دانش مخاطبان با گرایش آنها نسبت به برنامه‌های ماهواره ای وجود دارد. از طرف دیگر رابطه معناداری بین سن، پایگاه اقتصادی و اجتماعی،جنس و میزان دینداری با گرایش به استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Young People's Attitude to Persian Language Satellite Programs (Case Study: ages between 18-30 years old in Zahedan)

نویسندگان [English]

  • Saad Mojahed 1
  • aliasghar kiya 2
  • saeed moradi 1

1 Student of Communication Sciences Faculty of Communication Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

2 Professor, Faculty of Communication Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The main goal of this study is to explore factors associated with youth Zahedani Farsi language programs. Here's target audience of young people in Zahedan city that has been considered as a population which can be considered as the best investment any media and target groups. The sample size is 390 to choose from sampling, blending is used .
That is, using multistage quota, population or sample size and questionnaire data were collected and analyzed. The theoretical framework of this research uses and gratifications theory based on the needs and interests, and different motivations often attempt to use their satellite. That's why the idea of "use and satisfaction " In this study seems necessary.
They are there to satellite programs. A significant relationship between the knowledge of the audience with the tendencies of satellite programs there. On the other hand a significant relationship between age, socio-economic status, gender, and religion does not exist.

کلیدواژه‌ها [English]

  • orientation
  • Satellite
  • Youth
  • city of Zahedan
  • use and satisfaction