نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری آینده پژوهی، دانشگاه ایوانکی، گرمسار، سمنان، ایران.

2 استادیار دانشگاه ایوانکی،گرمسار، سمنان، ایران.

چکیده

کی از مهمترین مسائل مورد توجه سیاستگذاران در حوزه رسانه موضوع آینده رسانه ها می باشد. اگر سیاستگذاران و تصمیم گیران در این عرصه به شناخت نسبت به آینده دست پیدا نکند نمی توانند نگاه پیش دستانه نسبت به موضوعات و جریان های محوله خود داشته باشند لذا همیشه با حالت های بحرانی مواجهه خواهند بود که تصمیم گیری در این زمانم بسیار هزینه بردار می باشد. رسانه های اجتماعی تاثیر زیادی در گفتمان سازی و تغییر سبک زندگی و باورهای جامعه دارند. بنابراین بررسی آینده مخصوصا رسانه های اجتماعی در حوزه فضای مجازی بسیار مهم و با اهمیت است. در این پژوهش ما سعی در بررسی روندهای آینده شبکه های اجتماعی داشته ایم و در این مسیر با استفاده از 32 منابع که از سال 2018 به بعد انتخاب شده است به احصاء پیشران ها و کلان روندهای پرداخته و با استفاده از نظر نخبگان موثرترین پیشران را تعیین می نماییم. برای این کار از دو روش پنل خبرگان نرم افزار میک مک و روش AHP با استفاده از نرم افزار Expert Choice استفاده نموده ایم که نتایج حاصله از هر دو روش اهمیت تغییرات فناروی و اقتصاد را نشان می دهد. از بین تمام پیشران ها، فناوری به عنوان موثرترین پیشران در تغییرات آینده شبکه های اجتماعی تعیین شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of trends and drivers affecting future social networks

نویسندگان [English]

  • Sayed Javad Sharif Shaykh al-Islami 1
  • Farhad Nazarizadeh 2
  • Ahmad gaeini 2

1 PhD in Futurology, University Of Eyvanakey, Garmsar, Semnan, Iran.

2 Assistant Professor,University Of Eyvanakey , Garmsar, Semnan, Iran.

چکیده [English]

One of the most important issues for policymakers in the field of media is the future of the media. If policymakers and decision-makers in this field do not gain knowledge about the future, they can not have a preconceived notion about the issues and currents assigned to them, so they will always face critical situations that make decisions at this time very costly. Be. Social media has a great impact on creating discourse and changing the lifestyle and beliefs of society. Therefore, studying the future, especially social media in the field of cyberspace is very important. In this study, we have tried to study the future trends of social networks and in this direction, using 32 sources selected from 2018 onwards, we have counted the drivers and macro trends and determined the most effective drivers using the opinion of the elites. We do. To do this, we have used two methods of expert panel of Mick Mac software and AHP method using Expert Choice software, the results of both methods show the importance of technological and economic changes. Of all the drivers, technology was identified as the most effective driver in future changes in social networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trend analysis
  • Social networks
  • drivers
  • cyberspace
  • Social Media